projektyUE

 

Projekt „Rozszerzenie działalności międzynarodowej firmy NEW MEN – wdrożenie strategii eksportu”
realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki,
Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MSP

 

Projekt przyczyni się do budowy wizerunku Małopolski jako Regionu z dużą aktywnością krajową i zagraniczną MSP oraz
budowy jego pozycji gospodarczej, poprzez promowanie wysokiej jakość produktów firmy NEW MEN.

Rozmiar projektu pozwala na określenie zadań w sposób racjonalny i użyteczny dla grupy docelowej projektu. Realizacja
projektu przyczyni się do zwiększenia aktywności międzynarodowej małopolskich przedsiębiorstw sektora MŚP, w
szczególności działających w branżach innowacyjnych, tym samym będzie tworzyć warunki dla przełamywania barier
ograniczających konkurencyjność małopolskich przedsiębiorstw oraz do zwiększenia rozpoznawalności Małopolski, jako
marki gospodarczej.
Projekt obejmie interwencje dotyczące rynków międzynarodowych.

Celem głównym projektu jest:
Wzrost przychodów z eksportu o 0,31 % w terminie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.
* Wartość bazowa – udział eksportu w przychodzie w 2016r.- 6,44 %
* Wartość docelowa – udział eksportu w przychodzie w 2018r. - 6,75 %
Cele szczegółowe projektu:
- Pozyskanie przez firmę NEW MEN niezbędnej wiedzy i umiejętności na temat ekspansji na rynki zewnętrzne
- Uzyskanie niezbędnych informacji potrzebnych do współpracy biznesowej na rynkach Włochy, Niemcy i Rosja
- Obecność firmy na międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych
- Promocja Małopolski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów
handlowych
- Wzmocnienie rozpoznawalności małopolskich produktów i marek na rynkach międzynarodowych
- Zawarcie nowych aliansów strategicznych z partnerami zagranicznymi, których celem będzie wzmocnienie potencjału
uczenia się, a zarazem budowy klimatu i kultury do innowacji w firmie NEW MEN
- Wprowadzenie odpowiednich zmian organizacyjno-procesowych w przedsiębiorstwie, koniecznych w rozwiązaniu
wszystkich problemów przedsiębiorstwa (Wzmocnienie potencjału uczenia się, a zarazem budowy klimatu i kultury do
innowacji)

Realizacja projektu przyczyni się do rozwoju gospodarczego i społecznego Regionu przy uwzględnieniu zrównoważonego
rozwoju w wymiarze regionalnym. Realizacja projektu przyczyni się do
promocji Małopolski jak atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów
handlowych. Zwiększenie potencjału gospodarczego zarówno firmy NEW MEN jak i woj. Małopolskiego pośrednio
przyczyni się do utworzenia nowych inwestycji wymagających zasobów ludzkich, a to prowadzi do obniżenie poziomu
bezrobocia.
Projekt przedstawia zatem optymalną relację nakładów do planowanych do uzyskania efektów.

Wartość projektu to 101 840,84 zł, w tym 36 613,50 zł to wkład Funduszy Europejskich.